Sunday, January 19, 2014

वझं उतरलं...

बाई नवर्याच्या हाताला हात लावा
ठरलेली दक्षणा देवावर ठेवा
आणि म्हणा, वझं उतरलं...

गोंधळाचं, काळू बाईचं
भैरोबाचं, तुमच्या देवाचं...
वझं उतरलं...

म्हणा, देवा...
चुकलं माकलं पदरात घे
भोळ्या भक्ताला माफ कर
केलं कार्य गोड माणून घे
वझं उतरलं...

मल्हारी राया...
भक्त लय लांबून आलाय
जागरण गोंधळ झालाय
तळी भंडार उधळलाय
वझं उतरलं...

गोंधळाचं, काळू बाईचं
भैरोबाचं, तुमच्या देवाचं
वझं उतरलं...

बोला मार्तंड मार्तंड जयमल्हार
सदा आनंदाचा येळकोट

(जेजुरी, 19 जानेवारी 14, रात्री 9.30)