Friday, May 7, 2010

असेन मी नसेन मी

अर्धी वाट, अर्ध ताट अन्‌ अर्धी बात
सोडून कधी जाऊ नको
दिस आजचाच आपल्या हाती
मान मोडूनी वळू नको...

असेल मी नसेल मी
क्षण माझे टिपण्या भूलू नको...

चिमटीत वारा धुंद थरारा
क्षण हातचा सोडू नको
दवबिंदूचा सहस्त्रकण मी
ओठांनी टिपण्या भूलू नको

असेन मी नसेन मी
क्षण माझे टिपण्या भूलू नको...

(संतोष, 4 मे 2010, सकाळी 1.00, कोथरूड, पुणे)

No comments: