Thursday, February 12, 2015

तुमचं तुम्हालाच लखलाभो...

तुम्ही गप्प आम्ही गप्प
ओठातल्या ओठात
शब्द न् शब्द ठप्प...

गप्प रहा
बोलायचं काम नाय
आमच्या आमच्या धर्मात
तुमचा काही राम नाय

स्वधर्म निंदा, नालस्ती, अपशब्द
ब्रम्हद्रोह, गोद्रोह, धर्मद्रोह अधम पाप
पाप पाप लेवून पाप, पापी माजलाहे
द्रोहाच्या विद्रोहाला देहदंड, आत्मदंड

चुप रहा गप्प रहा
बोलला तर... थोबाड फोडू
हसलास तर... दात पाडू
पादलास तर... गांड मारू

पांडुंनी पाहत रहावं
अांडूंनी भोगत रहावं
आंडूपांडूंच्या जगात
गांडूंनी जगत रहावं...

तुमचे धर्म तुमच्या जाती
तुमच्या तुम्हालाच लखलाभो...

(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: