Thursday, February 12, 2015

सुधारणेचं मढं

सालं हे सुधारणेचं मढं
आणि मढ्याचं वझं
पेलायचं कसं ?
वहायचं कसं ?

पावलोपावली
पडताहेत बेड्या
साखळदंड,
साखरदंड,
नुसतेच दंड
मढं थंड
बंड थंड

शाहूजी आले... विषमतेला झटले
फुलेजी आले... विषमतेला झटले
बाबाजी आले... विषमतेला झटले
झटाझट झटापट झपाझप

पिढ्यानपिढ्या रपारप
मातीचा गाळ, गाळाचं गटार
गटारात कमळ, कमळावर लक्ष्मी

लक्ष्मी आली... विषमतेला झटली
विषमतेची पिलावळ.. विषमतेत घुसली
समतेच्या तोंडात विषमतेचा जयघोष
जय विषमता... जय विष-मता

सालं हे सुधारणेचं मढं
आणि मढ्याचं वझं
पेलायचं कसं ?
वहायचं कसं ?

(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: