Thursday, February 12, 2015

तासात बैल बुळकांडला...

तंगारला वो तंगाटला
उभ्या रानात भंगाटला
शिवळाटीला झुंजाळला
तासात बैल बुळकांडला

रंगात रंग वशिंड धड
शेणखाती कात शिंदाडी बाक
रगीत रगात बुंडाळला
तासात बैल बुळकांडला

लाखाचं बारा हाराचा भारा
वावरात किटाडं ढळंना मुलडानं
माथ्याव बोकडं उंडारला
तासात बैल बुळकांडला

वैरणीला कहार कोपरीवं भार
भंगार भडूशी लटमाळला
गुरांच्या बाजारी फुकारला
तासात बैल बुळकांडला

दिल्ली काय न् गल्ली काय
सगळ्याच बैलांचे ढेकळात पाय
बुळगाट बैल बुळकांडणार
आठवडी बाजार खळखळणार

(संतोष डुकरे, पुणे)

No comments: