Wednesday, July 15, 2015

पाझंर

फोक म्हणता सोक नाय
रान मातला वापसा
किटाडाच्या किटाडांत
बीज पडला रापला
ढगाड येतं गरजून जातं
वारं येतं भुकून जातं
थेब थेंबही गळंना
रानाची तहान भागंना
चाललंय ह्ये आसं चाललंय
आन तुला पाह्यजे कासरा
लेका हाय तिकडं बरा हाय
सान सकाळ घोर नाय
जमिन जुमला पिकं जित्राबं
पळून कुठं चालल्यात काय
तु फिरला परत म्हणून
ढगाला पाझंर फुटलं काय
जमतंय तव्हर वढत राहील
पिकतंय तसं पिकत राहील
घाई नको करू मानंवं घ्यायची जुकाट
मी हरल्यावर तुलाच लढायचंय मुकाट
आमचं चालत्यात हातपाय
तव्हर जग फिर तराट
मग हायेच पाचिला पुजल्यालं
शिवळाटी, कासरं, फराट...
(संतोष डुकरे, पारगाव, ११ जुलै १५, रात्री १०.४५)

No comments: