Thursday, July 8, 2010

चिंब पापण्यांत तुझ्या...

तुझी वाट पाहत
माझं झुरत रहाणं
उनाड चाल आठवत
माझं मुकं पहाणं

रोजचेच तुझे बहाणे
आणि रोजच्याच थापा
रुपयातील चार आणे
बाकी साऱ्या वाफा

बंद कर ओठ
आणि बोलू दे शब्दांना
म्हणू नकोस,
पुण्यातील हवा गरम आहे
फक्त टिपत रहा शब्द
कागदावरील...
ओठांवरील...

बोटांचा थांबव चाळा
मान वर कर थोडी
पण लाजू नकोस पुन्हा
हाय SSS
तुझी ही अदा
जीव दहा वेळा फिदा...

तू मुकी राहिलीस
की डोळे छान बोलतात
मनातील भाव मग
पापण्यांतून सांडतात...

डोळ्यांचेही डोळ्यांना
बरेच कळते काही
ह्यदयाचे भाव जाणायला
शब्दांवर ताण नाही

बोलत रहा पापण्यांतून
बरसत रहा पापण्यांतून
मला भिक्त भिजू दे...
भिजू दे,
चिंब पापण्यांत तुझ्या..

(संतोष, 16 जानेवारी 2007, सारसबाग, पुणे.)

No comments: